INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 

  1. KONTATKNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

 

společnost: Living Well Consulting a.s.

IČ: 055 38 629

se sídlem: Klabalská I 1386, 760 01 Zlín

www: https://www.bez-starosti.cz/

email: info@bez-starosti.cz

tel.: +420 739 284 599

 

(dále i jen jako „Správce“)

 

  1. ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Správce osobní údaje zpracovává na základě Vaší žádosti uvedené v on-line formuláři jako nezbytné opatření pro zodpovězení́ Vašeho dotazu nebo poskytnutí požadovaných služeb. Osobní údaje jsou tedy zpracovávány za účelem poskytnutí Vámi požadovaných služeb. Právním základem zpracování osobních údajů je vztah mezi Vámi a Správcem, jehož předmětem je poskytnutí Vámi požadovaných služeb.

 

Kromě tohoto může Správce zpracovávat osobní údaje pro plnění právních povinností, zejména povinností ve smyslu účetní a daňové legislativy. Dále pro určení, výkon a obhajobu právních nároků. Po ukončení poskytování služeb může Správce uchovávat některé z osobních údajů, jejichž zpracování je nezbytné pro ochranu práv Správce a případnou obhajobu právních nároků, včetně vymáhání neuhrazených plateb.

 

  1. ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány v rozsahu:

 

  1. jméno a příjmení;

  2. email;

  3. telefonní číslo;

  4. další osobní údaje, které subjekt údajů předá Správci při následném plnění smluvního vztahu a poskytování služeb.

 

  1. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu (poskytování služby) a dále po dobu, po kterou je Správce povinen osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo po dobu, na kterou byl udělen souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená, anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

 

 

  1. INFORMACE O PŘÍPADNÝCH PŘÍJEMCÍCH A ÚMYSLU PŘEDAT INFORMACE

 

Správce zpřístupňuje osobní údaje pouze oprávněným zaměstnancům Správce a jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaných Správcem (především partnerům projektu „MY RESIDENCE“), vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů.

 

Správce je v zákonem stanovených případech povinen některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

 

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

 

  1. DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Subjekt údajů bere na vědomí, že má právo požadovat po Správci informace o rozsahu údajů Správcem zpracovávaných, vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, a dále právo požádat o výmaz těchto osobních údajů. Dále je subjekt údajů oprávněn vznést námitku proti zpracování osobních údajů. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů je subjekt údajů oprávněn obrátit se na Správce nebo dozorující orgán, a to Úřad pro ochranu osobních údajů. Subjektů údajů prohlašuje, že byl dostatečně seznámen se svými právy týkající se zpracování osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.