SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 

 1. UDĚLENÍ SOUHLASU

 

Tímto uděluji společnosti Living Well Consulting a.s., IČ: 055 38 629, se sídlem Klabalská I 1386, 760 01 Zlín, souhlas se zpracováním mých osobních údajů.

 

 1. KONTATKNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

 

společnost: Living Well Consulting a.s.

IČ: 055 38 629

se sídlem: Klabalská I 1386, 760 01 Zlín

www: https://www.bez-starosti.cz

email: info@bez-starosti.cz

tel.: 739 284 599

 

(dále i jen jako „Správce“)

 

 

 1. ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Osobní údaje jsou zpracovány za účelem poskytování marketingových sdělení.

 

Osobní údaje jsou zpracovávány na základě tohoto souhlasu.

 

 1. ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány v rozsahu:

 

 1. jméno a příjmení;

 2. bydliště;

 3. email;

 4. telefonní číslo.

 

 1. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Doba zpracování osobních údajů je deset let od udělení souhlasu.

 

 1. INFORMACE O PŘÍPADNÝCH PŘÍJEMCÍCH A ÚMYSLU PŘEDAT INFORMACE

 

Správce zpřístupňuje osobní údaje pouze oprávněným zaměstnancům Správce a jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaných Správcem (především partnerům projektu „BEZ-STAROSTÍ“), vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů.

 

Správce je v zákonem stanovených případech povinen některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

 

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

 

 1. DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Subjekt údajů bere na vědomí, že má právo vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po Správci informace o rozsahu údajů Správcem zpracovávaných, vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, a dále právo požádat o výmaz těchto osobních údajů. Dále je subjekt údajů oprávněn vznést námitku proti zpracování osobních údajů. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů je subjekt údajů oprávněn obrátit se na Správce nebo dozorující orgán, a to Úřad pro ochranu osobních údajů. Subjektů údajů prohlašuje, že byl dostatečně seznámen se svými právy týkající se zpracování osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.